Datakompisen i Dorotea AB

Jämställdhets- och mångfaldspolicy

Inledning

Grunden i Datakompisens jämställdhets- och mångfaldspolicy är målsättningen att alla som arbetar på Datakompisen i Dorotea AB erhåller arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter som är likvärdiga oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Vi ser det som en självklarhet att vara en fullständigt jämställd arbetsplats, där män, kvinnor, icke-binära och transpersoner har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter att utvecklas. Denna jämställdhets- och mångfaldspolicy har tagits fram av företagets ledningsgrupp och arbetstagare i samverkan och beslutats av företagets ledningsgrupp.  

Vår jämställdhets- och mångfaldspolicy innebär 

  • Att våra arbetsplatser, arbetsmetoder, arbetsorganisationer och arbetsförhållanden ordnas så att det lämpar sig för kvinnor, män, icke-binära och transpersoner
  • Att vårt arbete kan förenas med föräldraskap
  •  Att ingen av våra anställda skall utsättas för sexuella trakasserier
  • Att vi aktivt arbetar för att en jämnare fördelning mellan kvinnor och män uppnås i skilda typer av arbete och på olika nivåer i organisationen
  • Att kvinnor och män skall ha lika lön för lika eller likvärdigt arbete 
Datakompisens jämställdhets- och mångfaldsarbete genomsyras av övertygelsen om att en arbetsplats med olika kompetenser, kön, åldrar och nationaliteter skapar en inspirerande arbetsmiljö. Genom att aktivt driva jämställdhets- och mångfaldsfrågan blir vi en attraktiv arbetsgivare, en tilltalande samarbetspartner för våra kunder och en trovärdig aktör i vårt lokalsamhälle.

Vision

Inom Datakompisen skall alla medarbetare ha lika möjlighet till yrkesutövning och karriärutveckling. För ett kunskapsföretag som Datakompisen är det särskilt viktigt att i kundarbetet ta tillvara både kvinnors och mäns personligheter, kunskaper och färdigheter. En jämställd arbetsmiljö skapar dessutom förutsättningar för en hög trivsel och goda samarbeten, såväl internt som externt. 

Datakompisen skall eftersträva en god balans mellan antalet kvinnor och män för att åstadkomma en effektiv, stimulerande och trivsam arbetsmiljö. Vid nyanställning och befordran skall kompetens och lämplighet - oavsett kön - vara de viktigaste kriterierna för urval av medarbetare. Vid tillsättning av tjänst skall det underrepresenterade könet prioriteras förutsatt att de uppsatta kompetenskraven är uppfyllda. 

Vår visionär att jämställdhetsfrågan är en levande och viktig del av det dagliga arbetet på samtliga nivåer inom företaget. Såväl ledning som enskilda medarbetare bör vara aktivt engagerade i att driva frågan framåt. Företagets jämställdhets- och mångfaldspolicy bör vara ett aktivt verktyg utåt vid marknadsföring och rekrytering.  

I samband med eventuella chefsutbildningar skall vid behov jämställdhet- och mångfald belysas. När chefer skall tillsättas skall ambitionen vara att sökande av båda könen finns med som kandidater inför det slutliga urvalet.

Ansvar  

Alla medarbetare ansvarar för efterlevnaden av våra värderingar och alla är företrädare för Datakompisen gentemot kunder och vår omvärld. Företagsledningen har ett övergripande ansvar för jämställdhets- och mångfaldsarbete, övergripande mål samt företagsgemensamma prioriterade aktiviteter. Styrelsen skall aktivt följa jämställdhetsarbetet och mångfaldsarbetet.   

Aktiva åtgärder 

Som arbetsgivare har Datakompisen ett ansvar för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på jobbet – oavsett diskrimineringsgrund. I diskrimineringslagen kallas det för aktiva åtgärder. Från 2017 ersätts kraven om en jämställdhetsplan med arbete med aktiva åtgärder som innefattar de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Aktiva åtgärder handlar om att Datakompisen ska identifiera och undanröja risker för diskriminering och andra hinder för lika rättigheter och möjligheter i vår verksamhet. Datakompisensarbete ska ske fortlöpande i fyra steg, 1) undersöka 2) analysera 3) åtgärda 4) följa upp och utvärdera inom fem områden:

A) arbetsförhållanden
B) bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
C) rekrytering och befordran
D) utbildning och övrig kompetensutveckling
E) möjligheter att förena arbete och föräldraskap

Datakompisen ska också

  • Främja en jämn könsfördelning – även på ledande positioner
  • Tafram, följa upp och utvärdera riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier (bestraffning)
  • Genomföra årliga lönekartläggningar
Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder. Arbetsgivare med minst 25 anställda ska dokumentera alla delar av arbetet. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom vår verksamhet motverka diskriminering och på andra sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetet ska ske i samverkan med arbetstagare. Arbetstagarna företräds vanligtvis av de fackliga organisationerna, men arbetstagarna kan också utse sina egna representanter i en samverkansgrupp.

Dorotea 2019-12-05

Ulrik Norkvist
Verkställande Direktör 

Vill du komma i kontakt med oss på Datakompisen?